Piotrkowski Okręgowy Związek Żeglarski organizuje Puchar Zalewu Sulejowskiego.
Zachęcamy do udziału w punktowanych regatach oraz do zdobywania punktów w klasyfikacji generalnej.
Przedstawiamy poniżej regulamin .
Puchar Zalewu Sulejowskiego Piotrkowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

„I Puchar Zalewu Sulejowskiego PtOZŻ- edycja 2010”

Regulamin Pucharu Zalewu Sulejowskiego PtOZŻ edycja 2010


 

I. PODZIAŁ JACHTÓW, ZGŁOSZENIA:


1. W regatach żeglarskich Pucharu Zalewu Sulejowskiego jachty klasyfikowane będą w klasie:OPEN.

 


II. UCZESTNICTWO:


1. Uczestnictwo w poszczególnych regatach jest nieobowiązkowe.

2. Podczas PZS PtOZŻ wymagana jest ilość osób załogi nie mniejsza niż 2, ograniczeniem maksymalnym jest ilość osób dopuszczona przez producenta lub związek danej klasy.

3. Warunkiem startu młodzieży poniżej 18 roku życia jest sprawowanie opieki przez trenera lub opiekuna wraz z zabezpieczeniem ratowniczym podczas regat.

4. W przypadku wycofania się z regat jachtu zgłoszonego do startu, sternik ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie organizatora regat. Ilość i skład załogi – w czasie jednych regat nie może się zmieniać. Komisja Regat może wyrazić zgodę na zmianę załogi oprócz sternika.

 

III PRZEPISY, ZASADY:


1. Ideą, którą kierują się organizatorzy PZS PtOZŻ i której także wymagają od żeglarzy są zasady fair play.

2. Regaty PZS PtOZŻ zostaną rozegrane zgodnie z Zawiadomieniem o regatach, Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2009-2012 oraz Instrukcją Żeglugi.

3. Przepisy bezpieczeństwa: – Załogi jachtów startują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Sternik jachtu jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie jachtu do regat oraz jego wyposażenie w odpowiednie środki ratunkowe oraz pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie regat. – Zaleca się ubezpieczenie jachtu od odpowiedzialności cywilnej. – Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub sprzętu poniesione lub wyrządzone przez uczestnika w trakcie lub po zakończeniu regat.

4. Protesty żeglugowe rozstrzyga Komisja Regatowa dla poszczególnych regat.

5. Udział w regatach zobowiązuje zawodników do zaniechania spożywania alkoholu. Komisja Regatowa ma prawo do wykluczenia z regat jachtu, jeżeli w czasie regat wśród jego załogi znajdować się będzie osoba nietrzeźwa.

 

IV. KLASYFIKACJA:


1. W regatach zaliczanych do PZS PtOZŻ klasyfikowany jest: – sternik . Dopuszcza się zmianę jachtu przez sternika w czasie trwania Pucharu

2. Do klasyfikacji PZS PtOZŻ zalicza się: wyniki uzyskane z pośród 3 regat organizowanych przez PtOZŻ Kalendarz regat zaliczanych do PZS PtOZŻ zostanie ogłoszony do 31 marca każdego z sezonów żeglarskich i będzie publikowany na stronie internetowej www.ptozz.com .

3. Klasyfikacja punktowa dla Pucharu Zalewu Sulejowskiego PtOZŻ za zajęte miejsce w regatach jacht będzie otrzymywał następujące punkty:

Miejsce Punkty

1 – 100

2 – 99

3 – 98

4 – 97

5 – 96

6 – 95

7 – 94

8 – 93

9 – 92

10 – 91

11 – 90

12 – 89

13 – 88

…itd.

każde zajęte następne miejsce pomniejszane jest o jeden punkt od poprzedniego miejsca.

4. Do całkowitej punktacji PZS PtOZŻ i wyłonienia zwycięzców, przyjmuje się sumę punktów uzyskanych przez sternika z , zdobytych w czasie regat zaliczanych do PZS PtOZŻ w danym sezonie.

5. W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów przez zawodników w celu wyłonienia zwycięzcy układa się dla nich tabelę, w której decyduje w kolejności: – ilość lepszych miejsc – lepszy wynik ostatnich regat, w których wystartowały zainteresowane jachty wspólnie.

 

IV. TYTUŁY, PUCHARY:


1. Zwycięzca PZS PtOZŻ otrzymuje tytuł Mistrza Pucharu Zalewu Sulejowskiego – PtOZŻ, zdobywca drugiego miejsca otrzymuje tytuł Vice Mistrza Pucharu Zalewu sulejowskiego – PtOZŻ, zaś zdobywca trzeciego miejsca otrzymuje tytuł Drugiego Mistrza Pucharu Zalewu Sulejowskiego – PtOZŻ.

2. Fundatorem pucharów dla zwycięzców Pucharu Zalewu Sulejowskiego – PtOZŻ jest Piotrkowski Okręgowy Związek Żeglarski

 

V. DODATEK:

1. Regulamin opracowała Michał Kurzyk.

2. Przewodniczącym Pucharu Zalewu Sulejowskiego – PtOZŻ jest Przewodniczący komisji sródlądowej i sportu.

3. Interpretacja regulaminu Pucharu Zalewu Sulejowskiego – PtOZŻ należy wyłącznie do PtOZŻ, która jest zarazem ciałem doradczym.

4. Zmiany w regulaminie Pucharu Zalewu Sulejowskiego mogą być wprowadzane przez PtOZŻ na podstawie wniosku własnego lub pisemnego złożonego, przez co najmniej 1/5 startujących sterników w PZS PtOZŻ. Uprawomocnienie wniesionych wniosków obowiązuje od dnia ogłoszenia ich przez PtOZŻ, jednak nie później jak 7 dni przed następnymi zawodami.

 

VI. KALENDARZ IMPREZ PUCHARU ZALEWU SULEJOWSKIEGO PTOZŻ


1

Data: 2.05.2010,

Regat: Otwarcie sezonu żeglarskiego 2010 PTOZŻ – O Puchar Starosty Tomaszowa Maz.

Miejsce: Port Jachtowy Maruś, Zalew Sulejowski


 

2

Data: 19.06.2010,

Regaty: O Puchar Prezesa PTOZŻ,

Miejsce: Port Jachtowy Maruś, Zalew Sulejowski


 

3

Data: 25.09.2010,

Regaty: ” Błękitna Wstęga” Zalewu Sulejowskiego, O Puchar Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz.

Miejsce:Port Jachtowy Maruś, Zalew Sulejowski