Biała Góra była miejscem prehistorycznych stanowisk osadniczych. W roku 1899 odkryto pod cienką warstwą piasku grób wojownika z okresu lateńskiego(ok. 400lat p.n.e.).
Początki działalności górniczej w Niecce Tomaszowskiej odnotowane są w kronikach XIX wieku i umiejscowione w rejonie Nagórzyc. Ślady tej działaności przetrwały do dziś w postaci podziemnych wyrobisk zwanych „Grotami Nagórzyckimi”.
W rejonie Białej Góry, za sprawą inżyniera Bohdana Łozińskiego, w 1922 r. powstała pod nazwą „Przetwory Kamienne” Sp. z o.o. pierwsza zorganizowana na skalę przemysłową kopalnia i zakład przeróbczy piasków szklarskich. Na początku proces urabiania, przeróbki i składowania odbywał się ręcznie przy użyciu prostych urzadzeń. Inwestując w rozwój kopalni zdołano do czasu objęcia pod zarząd państwowy w 1946 r. zbudować pompownie, wieżę ciśnień z systemem rurociągów wodnych, płuczki piasku i żwirku, własną elektrownię z siecią oświetleniową, kolejkę wąskotorową o długości 11 km oraz zakupiono koparkę o poj. łyżki 1 m3.
W latach 50-tych i 60-tych wybudowano bocznicę normalnotorową, zakład przeróbczy w skład którego weszły nowoczesne jak na owe czasy płuczki Bawaria, Bydgoszcz, agregat hydroklasyfikacji Rheax, stoły koncentracyjne i sortownia żwirków.
W pierwszej połowie lat 70-tych zbudowano wysokowydajny agregat hydroklasyfikacji i hydrotransportu „Wesoła”.
Na przełomie lat 70 i 80-tych przeprowadzono na szeroką skalę badania geologiczne, w wyniku których poszerzono obszar górniczy z 6 do 15 km2 i wielokrotnie zwiększono ilość zatwierdzonych zasobów bilansowych.
W latach 80 i 90-tych zrekultywowano wszystkie hałdy odpadów, zbudowano zamknęte obiegi wodne i oczyszczalnie,rozwinięto na skalę przemysłową suszarnictwo piasku i mieszanek kwarcowych, zmodernizowano sortownię, wprowadzono nowe agregaty wzbogacająco-klasyfikujące, rozpoczęto podwodną eksploatację surowca, uruchomiono z odpadów produkcję kaolinu i piasków drobnoziarnistych. Przygotowano koncepcję i warunki do budowy ekologicznie przyjaznego, nowoczesnego zakładu przeróbczego.
Wspaniały krajobraz prawego brzegu Pilicy na którym rozprzestrzenia się obszar górniczy „Białej Góry”, a wokół Niebieskie Źródła, groty Nagórzyckie, Zalew Sulejowski, rezerwat żubrów, etc. oto nasze cenne okoliczne środowisko…