570 90 90 60 biuro@sulejowski.pl

Kopalnia Biała Góra-miejsce bliskie Zalewowi Sulejowskiemu

 

Biała Góra była miejscem prehistorycznych stanowisk osadniczych. W roku 1899 odkryto pod cienką warstwą piasku grób wojownika z okresu lateńskiego(ok. 400lat p.n.e.).
Początki działalności górniczej w Niecce Tomaszowskiej odnotowane są w kronikach XIX wieku i umiejscowione w rejonie Nagórzyc. Ślady tej działaności przetrwały do dziś w postaci podziemnych wyrobisk zwanych „Grotami Nagórzyckimi”.
W rejonie Białej Góry, za sprawą inżyniera Bohdana Łozińskiego, w 1922 r. powstała pod nazwą „Przetwory Kamienne” Sp. z o.o. pierwsza zorganizowana na skalę przemysłową kopalnia i zakład przeróbczy piasków szklarskich. Na początku proces urabiania, przeróbki i składowania odbywał się ręcznie przy użyciu prostych urzadzeń. Inwestując w rozwój kopalni zdołano do czasu objęcia pod zarząd państwowy w 1946 r. zbudować pompownie, wieżę ciśnień z systemem rurociągów wodnych, płuczki piasku i żwirku, własną elektrownię z siecią oświetleniową, kolejkę wąskotorową o długości 11 km oraz zakupiono koparkę o poj. łyżki 1 m3.
W latach 50-tych i 60-tych wybudowano bocznicę normalnotorową, zakład przeróbczy w skład którego weszły nowoczesne jak na owe czasy płuczki Bawaria, Bydgoszcz, agregat hydroklasyfikacji Rheax, stoły koncentracyjne i sortownia żwirków.
W pierwszej połowie lat 70-tych zbudowano wysokowydajny agregat hydroklasyfikacji i hydrotransportu „Wesoła”.
Na przełomie lat 70 i 80-tych przeprowadzono na szeroką skalę badania geologiczne, w wyniku których poszerzono obszar górniczy z 6 do 15 km2 i wielokrotnie zwiększono ilość zatwierdzonych zasobów bilansowych.
W latach 80 i 90-tych zrekultywowano wszystkie hałdy odpadów, zbudowano zamknęte obiegi wodne i oczyszczalnie,rozwinięto na skalę przemysłową suszarnictwo piasku i mieszanek kwarcowych, zmodernizowano sortownię, wprowadzono nowe agregaty wzbogacająco-klasyfikujące, rozpoczęto podwodną eksploatację surowca, uruchomiono z odpadów produkcję kaolinu i piasków drobnoziarnistych. Przygotowano koncepcję i warunki do budowy ekologicznie przyjaznego, nowoczesnego zakładu przeróbczego.
Wspaniały krajobraz prawego brzegu Pilicy na którym rozprzestrzenia się obszar górniczy „Białej Góry”, a wokół Niebieskie Źródła, groty Nagórzyckie, Zalew Sulejowski, rezerwat żubrów, etc. oto nasze cenne okoliczne środowisko…

Rezerwat Jeleń

Rezerwat Jeleń

rezerwat_jeleRezerwat Jeleń – utworzony w 1976 r. zajmuje powierzchnię 47,19 ha. Zachował się tutaj prawdziwie puszczański krajobraz boru sosnowego i świerkowo – jodłowego, olsy i grądy, a wśród nich podmokłe polany porosłe turzycami, które są znakomitym miejscem schronienia zwierzyny leśnej.

(więcej…)

Rezerwat Spała

Rezerwat Spała – utworzony w 1958 r. o powierzchni 57,52 ha w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych położonego nad Pilicą fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym, z udziałem jodły. Rezerwat jest przykładem naturalnej fitocenozy leśnej, jaka dawniej panowała w Puszczy Pilickiej.

(więcej…)

Spalski Park Krajobrazowy

Spalski Park Krajobrazowy – utworzony w X.1995 r., o powierzchni 12 875 ha. Otulina parku zajmuje 23 192 ha. Park obejmuje dolinę rzeki Pilicy, wraz z cennymi przyrodniczo terenami przyległymi. Całość terenu leży w województwie łódzkim na obszarach gmin: Inowłódz, Lubochnia, Poświętne, Rzeczyca i Tomaszów Maz.

(więcej…)

Rzeka Pilica

Rzeka Pilica – jest rzeką z własnym i wyrazistym charakterem posiada wyjątkowo wartki, jakby wciąż pilący nurt (stąd jej nazwa). Silnie meandrujące koryto Pilicy tworzy wiele malowniczych wysp, rozlewisk i zakoli. Szerokie koryto rzeki (80-120 m) sprzyja częstym przerzutom nurtu.

(więcej…)

Rezerwat Niebieskie Źródła

Rezerwat Niebieskie Źródła – rezerwat krajobrazowy o powierzchni 29 ha, położony w dolinie Pilicy, na prawym brzegu rzeki, w południowo- wschodniej części miasta Tomaszowa Maz. Ochronie podlega przyroda, głównie wywierzyska. Główny kompleks wodonośny stanowią wapienie jurajskie, charakteryzujące się dużą przepuszczalnością.

(więcej…)